UN1EK opvang

Binnen alle IKC's werken we met dezelfde kwaliteitsstandaard en wetgeving om de kwaliteit van onze opvang te waarborgen. In 2018 werd er o.a. gewerkt aan de uitwerking van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK), de waarborging van onze kwaliteit en de verdere ontwikkeling van VVE en werkgericht werken. Binnen de IKC's zorgden we voor een doorgaande pedagogische en didactische leerlijn van 0 tot 13 jaar.

Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)

Op 1 januari 2018 is de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (de wet IKK) in werking getreden. Per 1 januari 2019 zijn als onderdeel van deze wet nieuwe maatregelen doorgevoerd. Zo zijn per die datum de wijzigingen in de beroepskracht-kind-ratio (BKR) baby's en de wijziging BKR buitenschoolse opvang in werking gesteld. Ook geldt per 1 januari 2019 de verplichte inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker. UN1EK voldeed per 1 januari 2019 aan deze nieuwe vereisten. Voor de periode tot 2023 staan de volgende kwalificaties vanuit de wet IKK nog op de agenda:

- Werken met baby’s; - Taaleis: Spreken/gesprekken voeren op niveau 3F. In 2018 is een start gemaakt met het scholen van de medewerkers respectievelijk het toetsen hierop. In 2019 is dit voortgezet en uiteraard zal dit ook in 2020 worden gecontinueerd.

Kwaliteit

UN1EK opvang en opvoeding is HKZ gecertificeerd. Dit keurmerk garandeert duurzame kwaliteitsverbetering binnen de organisatie. Een externe, onafhankelijke partij toetst de organisatie op vooraf gestelde kwaliteitsnormen.

VVE en Opbrengstgericht Werken

Op alle locaties voor hele dagopvang en in alle peuterspeelzalen wordt Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aangeboden. Tijdens de VVE-programma’s wordt gewerkt aan de vier SLO doelen:

  • taal
  • rekenen
  • motoriek
  • sociaal emotionele vaardigheden

Het doel van VVE is het voorkomen van taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen van 2 tot 6 jaar. VVE bestaat uit een aantal instellingsgerichte, educatieve programma’s die beginnen in de voorschoolse periode (peuterspeelzaal en kinderdagverblijf) en doorlopen in groep 1 en 2 van het basisonderwijs. Voorbeelden van programma’s zijn ‘Uk en Puk’ en ‘Startblokken’. Deze programma’s worden in doorgaande lijn met de basisschool uitgevoerd. Zowel de methode, de thema’s als de activiteiten (bijvoorbeeld in het kader van feesten en thema-afsluitingen) sluiten op elkaar aan en worden onderling afgestemd.

De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd met behulp van een observatie- en registratie instrument in de doorgaande lijn met de basisschool. Daarvoor gebruiken we de instrumenten BOSOS en KIJK.

De observaties worden met ouders besproken en overgedragen aan de basisschool. Indien het over doelgroepkinderen gaat, vindt de overdracht plaats door middel van een gesprek tussen de pedagogisch medewerker en een medewerker van de basisschool, de zogenaamde warme overdracht. Overige overdrachten vinden plaats via schriftelijke rapportages. De geobserveerde gegevens van de ontwikkeling van peuters worden gebruikt om doelgericht te werken en zo de talenten van kinderen maximaal te benutten. Systematisch worden groepsplannen gemaakt voor taal en rekenen. Zo wordt van jongs af aan gewerkt aan de optimale ontwikkeling van kinderen om achterstanden te voorkomen. In 2019 zijn er weer groepen pedagogisch medewerkers in Vlaardingen gestart met de opleiding in het VVE-programma Startblokken.

Uitbreiding naar 16 uur VVE

Voor 2019 stond voor de gemeenten Vlaardingen en Maassluis de uitwerking van de uitbreiding naar 16 uur VVE voor doelgroepkinderen op de agenda. Het aanbod voor 16 uur VVE moet per 1 augustus 2020 gerealiseerd zijn.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode is onderdeel van het protocol vermoedens van kindermishandeling. In dit protocol worden signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling besproken en zijn de afspraken over hoe te handelen vastgelegd. De Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling wordt geraadpleegd bij vermoedens van kindermishandeling.

Plezier in uitvoering

Werkdruk en werkplezier is in de sector kinderopvang in het algemeen en ook bij UN1EK een terugkerend thema. Binnen UN1EK is een aantal medewerkers in een “train de trainer-vorm” door het Arbeidsmarktfonds voor de branches Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang (FCB) opgeleid tot werkpleziercoach. Zij fungeren binnen UN1EK als Aandachtsfunctionaris rondom werkdruk en werkplezier in hun team.