Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is verantwoordelijk voor het toezicht op het handelen van het college van bestuur en op de algehele gang van zaken binnen de organisatie.

Raad van Toezicht

De raad van toezicht (RvT) is verantwoordelijk voor het toezicht op het handelen van het college van bestuur en op de algehele gang van zaken binnen de organisatie. Bijzondere aandacht heeft de toepassing van wet- en regelgeving met betrekking tot kwaliteit, de bescherming en veiligheid van kinderen en medewerkers. De governance codes kinderopvang én goed onderwijs waarin de normen zijn omschreven voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording, integriteit en financiële beheersing zijn hierbij leidend. De governance binnen Stichting UN1EK Opvang en Opvoeding is ingericht conform genoemde governance codes.

Centraal in het toezicht staat de kwaliteit van het primair proces van opvang en onderwijs. Dat vormt immers het bestaansrecht van UN1EK en daarop richt zich tenslotte de missie en visie van de organisatie. De raad van toezicht heeft hierop in het verslagjaar toezicht gehouden door het thema “Kwaliteit” structureel te agenderen op haar vergaderingen. Om dieper op het onderwerp in te kunnen gaan heeft een van de vergaderingen van de raad van toezicht bovendien voornamelijk in het teken gestaan van het onderwerp kwaliteit.

De borging van de kwaliteit van de doorlopende leer- en ontwikkelingslijn is ook bepalend geweest bij de formulering van het nieuwe strategisch beleid. In de kernwaarden van de organisatie is verankerd dat kinderen bij UN1EK in een doorlopende visie- en kwaliteitsrijke lijn van opvang en onderwijs uitgroeien tot zelfbewuste en verantwoordelijke wereldburgers die, in balans met zichzelf en hun omgeving, in een steeds veranderende wereld kunnen functioneren.

De organisatie

In 2019 is de raad vijf keer bijeengekomen voor een vergadering. Daarnaast kwam de raad van toezicht tweemaal bijeen voor een strategische oriëntatie.

In de vergaderingen is de raad van toezicht door het bestuur geïnformeerd over de algemene gang van zaken binnen de organisatie op de terreinen kwaliteit van Onderwijs en Opvang, HRM, Huisvesting, ICT en financiën. Voor zover relevant is in de vergaderingen van de raad van toezicht door het college van bestuur ook informatie verstrekt over landelijke ontwikkelingen en de regionale netwerken waarin het bestuur van UN1EK participeert en waar het een bijdrage aan levert.

College van Bestuur

Door het vertrek van mevrouw Claudia Doesburg uit het college van bestuur van UN1EK zag de raad van toezicht zich voor een belangrijke vraag gesteld. In het kader van de ontwikkeling van het strategisch beleid 2020-2024 wenkt namelijk het perspectief van een efficiëntere organisatie die adequaat kan opereren met een kleinere overhead en als gevolg daarvan wellicht ook door een eenhoofdig college van bestuur kan worden aangestuurd. Gezien echter de omvangrijke opdracht die er nog uitgevoerd moet worden om dat punt te bereiken achtte de raad van toezicht het niet verantwoord om het college van bestuur in omvang nu al terug te brengen tot één persoon en wilde zij meer tijd nemen om tot een besluit in deze te komen, mede in het licht van mogelijke wijzigingen in de managementstructuur binnen UN1EK. Vandaar dat na ampel beraad is besloten tot de benoeming van een interim lid van het college van bestuur.

Afhankelijk van de ontwikkelingen en het perspectief zullen er in het jaar 2020 nadere besluiten worden genomen over de omvang en samenstelling van het college van bestuur.

Raad van Toezicht

Conform het vastgestelde rooster van aftreden loopt in januari en juli 2020 de zittingstermijn van drie leden van de raad van toezicht af. Twee van deze leden (de heren De Wit en Vogel) zijn niet herbenoembaar; één van hen (de heer Verburgh) wel. Om te kunnen voorzien in de vacatures die zullen ontstaan als gevolg van het aftreden van de heren Vogel en De Wit is er een wervings- en selectieprocedure gestart die met succes is afgerond. De benoeming van de nieuwe leden is per 1 januari 2020 geëffectueerd.

Financiën

De raad van toezicht is door middel van rapportages geïnformeerd over de financiële gang van zaken. Onder andere heeft de raad van toezicht daarbij geschonken aan het toezicht op de doelmatige besteding van de rijksmiddelen. Dit toezicht is uitgeoefend door bespreking in de Financiële Commissie van de tussentijdse managementrapportages en door bespreking van de rapportages in de reguliere vergaderingen van de raad van toezicht. Ook in het gesprek met de onafhankelijke accountant tijdens de bespreking van de jaarrekening Onderwijs komt dit onderwerp aan de orde.

Op basis van de verschillende relevante parameters (waaronder het overheadpercentage en de huisvestingskosten) en van het oordeel van de accountant heeft de raad geconstateerd dat het overheidsgeld dat UN1EK heeft ontvangen, doelmatig is besteed.

Voorts heeft de raad vastgesteld dat de inkomsten en uitgaven in 2019 in algemene zin binnen de kaders van de begroting zijn gebleven.

Huisvesting

Adequate huisvesting is belangrijk voor de realisatie van de visie en missie van UN1EK, omdat het ontwikkeling van Integrale KindCentra faciliteert en daarmee bijdraagt aan het bieden van de doorlopende leer- en ontwikkelingslijn aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Het heeft daarom in het verslagjaar van de raad van toezicht veel aandacht gekregen in de gesprekken met het college van bestuur.

Een dossier dat in het verslagjaar extra aandacht van de raad van toezicht heeft gevraagd is de renovatie van IKC De Schakel. De raad is teleurgesteld in het verloop van het proces, maar is daarom des te meer tevreden over de zorgvuldige voorbereiding waarin de financiële risico’s die nu dreigen te ontstaan als gevolg van het faillissement van de hoofdaannemer adequaat zijn afgedekt.

Strategie en context

Als gevolg van de landelijke trend van decentralisatie van Rijksverantwoordelijkheden en -budgetten naar regionaal en lokaal niveau, ontstaan er steeds meer regionale en lokale samenwerkingsverbanden. Waar dat bijdraagt aan de realisatie van de missie en visie van UN1EK, participeert de organisatie in die samenwerkingsverbanden.

De raad heeft verschillende gesprekken met het college gevoerd over de mogelijke gevolgen van het werken in regionale netwerken, maar heeft geconcludeerd dat het zeker nog te vroeg is voor het aangaan van coöperatieve verantwoordelijkheden en dus voor aanpassing van de governance zoals deze op dit moment geldt voor UN1EK.

Portefeuillehouders en medezeggenschap

Het portefeuillehouderschap binnen de raad van toezicht is helder gedefinieerd en belegd en de gesprekken en voorbereidingen van de vergaderingen zijn in 2019 conform afspraken verlopen langs de lijn van de portefeuilleverdeling.

Jaarlijks spreekt de raad tweemaal met (een delegatie van) het centrale inspraak- en medezeggenschapsorgaan, de Centrale UN1EKraad (CUR). In het voorjaar heeft de raad van toezicht overlegd met het Dagelijks Bestuur van de CUR; in het najaar stond de reguliere vergadering van de raad van toezicht met de voltallige CUR gepland. In deze overleggen is onder andere gesproken over de ontwikkeling van het strategische beleidsplan 2020-2024, de benoeming van een interim-lid van het college van bestuur en de procedure van werving en benoeming van leden van de raad van toezicht.

Governance Code

De governance codes Primair Onderwijs en Kinderopvang zijn de leidraad voor het handelen binnen alle geledingen van UN1EK, waarbij vooral de aspecten veiligheid en toezicht centraal hebben gestaan en blijven staan. Deze leidraad is medebepalend geweest voor het werk van de raad van toezicht.

Bestuur en Toezicht

Het college van bestuur geeft leiding aan de organisatie en draagt de eindverantwoordelijkheid. De bevoegdheden van het college van bestuur zijn vastgelegd in de statuten van de organisatie en in het reglement van het college van bestuur. De werkwijze van de raad van toezicht is vastgelegd in het reglement voor de raad van toezicht.

In 2019 heeft de raad van toezicht onder andere de volgende onderwerpen voor UN1EK opvang en opvoeding behandeld en ter besluitvorming aangenomen:

 • de raad heeft goedkeuring verleend aan het voorstel effectuering van de wijziging van de statuten waartoe in 2018 werd besloten in verband met de wijziging van de procedure van werving, selectie en benoeming en herbenoeming van leden van het college van bestuur en de raad van toezicht;
 • de raad heeft besloten tot benoeming tot lid van de raad van toezicht per 20 februari 2019 van mevrouw A.N. Norville voor een periode van vier jaar;
 • de raad heeft goedkeuring verleend aan het door het college van bestuur genomen besluit om niet het bevoegd gezag over te nemen van de Kardinaal Alfrinkschool in Maassluis;
 • de raad heeft goedkeuring verleend aan de jaarstukken ter verantwoording over het jaar 2018 van Stichting UN1EK opvang en opvoeding en Stichting UN1EK onderwijs en het college van bestuur décharge verleend over het in het betreffende boekjaar gevoerde beleid;
 • de raad heeft het strategisch beleidsplan Koers24 goedgekeurd;
 • de raad heeft haar goedkeuring verleend aan de begroting 2020;
 • de raad heeft ingestemd met het voorstel tot aanpassing van de procedure van werving, selectie en benoeming en herbenoeming van leden van de raad van toezicht.

Professionalisering

De raad heeft ten behoeve van zijn eigen functioneren een interne agenda opgesteld. In combinatie met de agenda van het college van bestuur is deze agenda een leidraad voor de toezichthoudende rol van de raad.

Samenstelling

Per 1 januari 2019 is de heer R.S.F Kaitjily afgetreden in verband met het bereiken van het einde van de tweede zittingstermijn. Hij was niet herbenoembaar. Ter vervanging van de heer Katjility heeft de Raad van Toezicht mevrouw A.N. Norville per 20 februari 2019 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. Daarmee bestaat de raad uit vijf leden, waarmee wordt voldaan aan de statutaire richtlijn die voorschrijft dat de raad bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven natuurlijke personen bestaat.

Leden

De Raad van Toezicht van UN1EK bestond aan het begin van 2019 uit vier en per 20 februari 2019 uit vijf leden. Hun namen, functies en nevenfuncties per 31 december 2019 worden hier genoemd. Tevens wordt de bezoldiging verantwoord.

De heer dr. L.D. (Luc) Verburgh, voorzitter Werkzaam als voorzitter College van Bestuur Zuyd Hogeschool Bezoldigde nevenfuncties: - Lid van de Raad van toezicht van Cultura Nova; - Bestuurslid Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL). Mevrouw C. E.M. (Caty) Bulte Werkzaam als sectordirecteur peuterscholen SCOH – SPCP, Den Haag en eigenaar Caty Bulte beleidsondersteuning, Rotterdam Onbezoldigde nevenfuncties: - Bestuurslid Volksuniversiteit, Rotterdam; - Lid RvT Kenniscentrum Cultuureducatie, Rotterdam.

De heer D.A. (Ad) Vogel Werkzaam als projectontwikkelaar bij Van Omme & De Groot.

De heer G.A.J.M. (Guus) de Wit Werkzaam als financieel adviseur via DWR Advies. Onbezoldigde nevenfuncties: - Lid Raad van toezicht Stichting Museum Slot Loevestein, Poederoijen; - Lid Raad van toezicht Stichting Nederlands Fotomuseum, Rotterdam; - Penningmeester en voorzitter a.i. van Stichting Clubhuis Nederland (voorheen: Stichting Jong Ondernemerschap), Rotterdam; - Voorzitter van Stichting Rotterdamse Salon, Rotterdam.

Mevrouw A.N. (Abigail) Norville Werkzaam als plaatsvervangend secretaris-generaal op het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De leden van de raad van toezicht hebben verschillende aandachtsgebieden. De portefeuilles waren in 2019 als volgt verdeeld:

 • IKC en kwaliteit: mw. C.E.M. Bulte
 • Personeel en organisatie: mw. A.N. Norville
 • Financiën, juridische aangelegenheden en huisvesting: dhr. G.A.J.M. de Wit en dhr. D.A. Vogel
 • ICT: dhr. D.A. Vogel

De leden van de raad van toezicht ontvingen in 2019 een vergoeding passend binnen de richtlijnen van de NVTK en de VTOI. De voorzitter ontvangt € 9.000 per jaar en leden ontvangen € 5.000 per jaar (exclusief BTW en onkostenvergoeding). Het te betalen aandeel van UN1EK Onderwijs en UN1EK Opvang en Opvoeding in deze vergoeding is 50/50.