Financieel beleid UN1EK


UN1EK opvang en opvoeding

Rendement en resultaat

De Stichting UN1EK opvang en opvoeding streeft naar een minimaal rendement van 2% om de continuïteit van de organisatie te kunnen waarborgen en om weerstandvermogen op te bouwen. In 2019 is er een positief bedrijfsresultaat behaald van 1,9% van de totale omzet. Het resultaat voor belastingen bedraagt in 2019 € 176.000 positief tegenover € 144.000 positief in 2018. De omzet is in 2019 met 12% gestegen ten opzichte van 2018. In 2019 is er sprake van een aantrekkende markt als gevolg van de economische groei en zien we de bezetting toenemen. De personele kosten zijn evenredig meegestegen met de omzet.

Kengetallen

De financiële positie wordt aan de hand van 2 kengetallen verder gespecificeerd. De solvabiliteitsratio bedraagt 33% en ligt 2% lager dan in 2018. Het Waarborgfonds geeft als ondergrens voor de sector 10% aan. Aan die norm wordt derhalve nog ruimschoots voldaan. De liquiditeitsratio voor 2019 is 1,44 (op basis van current ratio) tegenover 1,45 in 2018. De door het Waarborgfonds gehanteerde ondergrens voor de liquiditeit is 1. Dus ook aan deze norm voldoet UN1EK.

In de jaarrekening wordt de financiële positie verantwoord. De jaarrekening is op te vragen bij het servicebureau.

UN1EK onderwijs

Belangrijkste kenmerken gevoerde financieel beleid

UN1EK Onderwijs streeft jaarlijks naar een positief resultaat tussen 0,5% en 1,5%. Met dit resultaat wordt het vermogen van de Stichting in stand gehouden en worden investeringen in onderwijskundige vernieuwing gefinancierd. Ook kunnen we daarmee de effecten van een krimpend leerlingaantal opvangen en de afnemende opbrengsten van gewicht-leerlingen. Stichting UN1EK Onderwijs heeft over 2019 een positief resultaat geboekt van € 969.095 tegenover een begroot (positief) resultaat van € 50.000. Het positieve resultaat wordt veroorzaakt door extra middelen vanuit het onderwijsconvenant 2019. Tot en met november 2019 was de verwachting dat het resultaat gelijk aan de begroting zou zijn.