In gesprek met ... College van Bestuur

Wij zijn UN1EK

Het College van Bestuur van UN1EK Onderwijs en Opvang heeft in het verslagjaar een majeure verandering ondergaan door het vertrek van mevrouw Claudia Doesburg, vanaf de oprichting van UN1EK lid van het College van Bestuur. Per 1 november 2019 is zij als directeur verbonden aan SKVR, de Rotterdamse organisatie die zich richt op de bevordering van de actieve cultuurbeoefening.

Mede naar aanleiding van het vertrek van mevrouw Doesburg, hebben het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van UN1EK zich beraden op de inrichting van de topstructuur en het besturings- en inrichtingsmodel van de organisatie. Gezien de opdracht die het College van Bestuur in het programma Het Fundament (zie met name paragraaf 1.3) heeft geformuleerd is besloten om het College van Bestuur ook de komende periode uit twee personen te laten bestaan. In aansluiting hierop is per 1 oktober 2019 de heer Rien Wiegeraad benoemd tot lid van het College van Bestuur ad interim. Inmiddels is ook bekend geworden dat de voorzitter van het College van Bestuur, de heer Eric Boerhout, UN1EK per 1 september 2020 zal verlaten. Hij zal zijn carrière voortzetten als rector/bestuurder van het Ostrea Lyceum te Goes. Naar verwachting zullen er in de tweede helft van het jaar 2020 nadere keuzes kunnen worden gemaakt over de inrichting van de topstructuur en het besturings- en inrichtingsmodel van de organisatie.

De impact van de actualiteit

Dit bestuursverslag wordt geschreven in de actualiteit en de nieuwe realiteit van de coronacrisis.

Als gevolg van de noodmaatregelen van de overheid zijn de scholen voor primair onderwijs en de kinderopvangorganisaties vanaf 16 maart 2020 gesloten geweest. Sinds 11 mei 2020 is het Onderwijs weer deels open en de Opvang volledig. In de tussenliggende weken is er voor kinderen van ouders die in vitale sectoren en in cruciale beroepen werkzaam zijn, noodopvang georganiseerd.

De maatregelen en de adviezen die door de overheid zijn afgekondigd worden uiteraard ook door de scholen van UN1EK opgevolgd. Nu de scholen weer deels open zijn is het creëren van een veilige situatie voor onze kinderen, ouders en personeel onze belangrijkste opdracht. Medio maart 2020 is er een crisisteam ingericht waarin een bestuurder en meerdere directeuren en managers zitting hebben. In het crisisteam worden de ontwikkelingen omtrent het coronavirus nauwlettend gevolgd en er wordt hierop pro-actief geacteerd.

De vigerende noodmaatregelen doen een ongekend beroep op het aanpassingsvermogen en op de creativiteit en flexibiliteit van onze medewerkers. We proberen zorg te dragen voor ieder kind en we zijn enorm trots op de prestaties die onze locaties in deze bijzondere omstandigheden leveren. Tegelijk spannen we ons in om de gevolgen van deze crisis op onze medewerkers, op de ontwikkeling van de kinderen en op onze bedrijfsvoering te minimaliseren. Wat die gevolgen zullen zijn is op dit moment nog onduidelijk; in het bestuursverslag 2020 komen we daar vanzelfsprekend uitgebreid op terug.

Een ander dossier dat de actualiteit bepaalt en daarom nu niet onvermeld mag blijven is de renovatie van IKC De Schakel. De oplevering stond oorspronkelijk in september 2019 gepland. Door onvoorziene omstandigheden en tegen alle verwachtingen in, is dit ondanks maximale inspanning onzerzijds niet gerealiseerd. Door het faillissement van de hoofdaannemer per februari 2020 hebben we ons bovendien genoodzaakt gezien om samen met onze externe projectadviseur zelf de regie op dit dossier te nemen. In nauw overleg met de onderaannemers werken we momenteel hard aan de afwerking van de renovatie. Naar verwachting zal dit tot extra kosten leiden, onder andere als gevolg van inefficiëntie en van de inzet van extra menskracht (zowel intern als extern). De omvang van de (financiële) schade is nog niet duidelijk; ook dit zal in het bestuursverslag 2020 nadere aandacht krijgen.

Ten slotte is het op deze plaats ook relevant om melding te maken van het vierjaarlijks bezoek dat de Inspectie van het Onderwijs in het eerste kwartaal 2020 bracht aan UN1EK. In het kader van het bezoek werd er uitvoerig gesproken met het College van Bestuur en met (een vertegenwoordiging van) de Raad van Toezicht en de Centrale UN1EKraad. De Inspectie heeft in totaal zeven scholen bezocht. Twee scholen die zich hadden aangemeld voor het predicaat “goed” zijn ook als zodanig beoordeeld. Daarnaast werd IKC De Schakel beoordeeld als zeer zwak, waarbij werd aangetekend dat de voorwaarden aanwezig zijn om de kwaliteit (weer) op het gewenste niveau te brengen. Er is een plan van aanpak gemaakt om de kwaliteit van de locatie weer naar het beoogde en gewenste niveau te brengen. In 2020 worden de eerste stappen gezet.

In het bestuursverslag over het boekjaar 2020 komen we uitgebreid op dit onderwerp terug.

(Door-)ontwikkeling

Het College van Bestuur van UN1EK is in algemene zin content met de resultaten die Onderwijs in 2019 heeft geboekt. De Onderwijskwaliteit is op orde, het leerlingaantal stijgt en medewerkers verbinden zich graag aan UN1EK.

Zorgen zijn er over enkele locaties, die inhoudelijk, kwalitatief en/of financieel niet presteren conform de norm en verwachting. Daarnaast is – los van het dossier van IKC De Schakel - de huisvesting van enkele locaties enigermate tot zelfs volstrekt ontoereikend dan wel aan vervanging toe. Met gemeenten, collega-schoolbestuurders en andere betrokkenen wordt daarover overleg gevoerd.

De steeds verder toenemende krapte op de arbeidsmarkt van primair onderwijs krijgt steeds meer grip op UN1EK. We constateren dat met name kleinere scholen kwetsbaar zijn op dit punt.

Met de benoeming van profilering als aantrekkelijk werkgever in het nieuwe strategisch beleidsplan hebben we daar nadrukkelijk de aandacht op gevestigd. Daarnaast zullen we creatieve en innovatieve ideeën ontwikkelen om ondanks het (dreigende) medewerkerstekort vijf dagen per week kwalitatief goed onderwijs te realiseren.

Eric Boerhout en Rien Wiegeraad, College van Bestuur UN1EK