Centrale UN1EK raad

De Centrale UN1EK raad (CUR) is het centrale medezeggenschapsorgaan voor ouders en medewerkers van opvang en onderwijs. Op centraal niveau werken de ondernemingsraad (OR), de centrale oudercommissie kinderopvang (COKO) en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) samen in de centrale UN1EK raad (CUR). De centrale UN1EK raad bestaat uit acht leden, met een evenredige verdeling van ouders en medewerkers van onderwijs en opvang.


Centrale UN1EK Raad

UN1EK heeft een centrale UN1EK raad (CUR): het centrale medezeggenschapsorgaan voor ouders en medewerkers. UN1EK heeft daarmee, als eerste organisatie voor opvang en onderwijs in Nederland, een integrale medezeggenschapsstructuur voor ouders en medewerkers van opvang en onderwijs. Dat is uniek in Nederland.

Op centraal niveau werken de ondernemingsraad (OR), de centrale oudercommissie kinderopvang (COKO) en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) samen in de centrale UN1EK raad, de CUR. De centrale UN1EK raad bestaat uit acht leden, met een evenredige verdeling van ouders en medewerkers van onderwijs en opvang: twee ouders vanuit de oudergeleding opvang, twee ouders vanuit de oudergeleding onderwijs, twee medewerkers vanuit de personeelsgeleding onderwijs en twee medewerkers vanuit de personeelsgeleding opvang. De CUR wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris.

Het college van bestuur en de IKC directeuren hebben in de nieuwe structuur één aanspreekpunt voor medezeggenschap op alle onderwerpen binnen onderwijs en opvang. Ouders en medewerkers kunnen krachtige en efficiënte inspraak uitoefenen via één orgaan. In de reglementen is vastgelegd dat bij adviesaanvragen wordt uitgegaan van de optelsom van de medezeggenschapsrechten voor ouders en medewerkers, die voor onderwijs en opvang van toepassing zijn. Het hoogste recht geldt. (instemmingsrecht gaat boven advies- en informatierecht).

Er is een Adviesraad ingesteld die de CUR voorziet van wat er in de organisatie leeft en input geeft om tot een gedegen besluitvorming te kunnen komen. Ook kan de input een signaleringsmoment vormen naar het CvB.

Terugblik

De CUR heeft bijzonder jaar achter de rug. Er is afscheid genomen van leden en er zijn nieuwe collega's verwelkomd. UN1EK blijft een organisatie in ontwikkeling. De verstandhouding van de CUR met College van Bestuur blijft onverminderd goed, waardoor de CUR nauw betrokken wordt bij zaken die binnen de organisatie spelen. De Centrale UN1EK Raad (CUR) draagt bij aan een vooruitstrevende unieke organisatie, waarbij de kinderen centraal staan. Dit is mogelijk door vroegtijdig betrokken te zijn bij wat er speelt en daarover kritische vragen te stellen, door thema’s binnen UN1EK te volgen en te koppelen aan het strategisch beleidsplan, door input te vragen en informatie te delen met collega’s en ouders.

Dat UN1EK een vooruitstrevende organisatie is, blijft ook voor de CUR merkbaar. Van buitenaf blijven verzoeken komen om toe te lichten hoe de unieke medezeggenschapsstructuur werkt. Maar ook binnen UN1EK staan de ontwikkeling van de medezeggenschap niet stil. In mei 2019 organiseerde de CUR samen met het College van Bestuur (CvB) een grootschalige medezeggenschapsbijeenkomst voor alle betrokkenen binnen de medezeggenschap binnen de organisatie. Lokale raden, directeuren, het CvB en ook de Raad van Toezicht waren vertegenwoordigd. De respons was overweldigend, waarbij 70% van de aanwezigen heeft aangegeven een vervolg te willen. De CUR wil hier graag gehoor aan geven. Vanwege de huidige Corona crisis, zal dit alleen nog even op zich laten wachten. Met het oog op de verkiezingen begin 2020 is het fijn te kunnen vaststellen, dat de Adviesraad een steeds grotere rol speelt. Met een gewijzigde samenstelling in zowel de CUR als in het CvB, staat UN1EK voor een grote uitdaging naar de toekomst.

Leden

De CUR bestaat uit acht leden: twee ouders vanuit de oudergeleding opvang, twee ouders vanuit de oudergeleding onderwijs, twee medewerkers vanuit de personeelsgeleding onderwijs en twee medewerkers vanuit de personeelsgeleding opvang. Daarnaast wordt de CUR bijgestaan door een freelance ambtelijk secretaris. Leden worden voor een zittingstermijn van vier jaar gekozen.

De volgende leden maakten in 2019 deel uit van de CUR:

 • Lennert Verhoog (ouders opvang | voorzitter);
 • Cynthia Roos (ouders onderwijs | secretaris, tot en met 31 augustus 2019)
 • Daniëlle Clausing (personeel onderwijs | lid tot en met 31 juli-2019)
 • Caroline van ’t Veer (personeel onderwijs | lid);
 • Saraab Fallaha (personeel opvang | lid);
 • Petra Ouwens (personeel opvang | lid);
 • Robin Hormann (ouders onderwijs | vicevoorzitter);
 • Esmeralda Verhagen (ouders opvang | lid, tot en met 30 september 2019)

De CUR werd in de rol van ambtelijk secretaris in het verslagjaar tot en met 30 april 2019 ondersteund door Mirjam Kool. Sinds 1 november 2019 wordt deze rol ingevuld door Cynthia Roos.

Vergaderingen

In 2019 hebben er in de avonduren dertien reguliere vergaderingen plaatsgevonden, waarvan zes met het College van Bestuur en twee met de Raad van Toezicht. Hiernaast vonden er diverse vergaderingen plaats op commissie niveau en heeft aansluiting plaatsgevonden vanuit de CUR bij werkgroepen uit de organisatie. Verslagen van de vergaderingen zijn terug te vinden via de website van UN1EK.

Onderwerpen

Belangrijke onderwerpen die de CUR het afgelopen jaar heeft besproken zijn onder andere:

 • Arbodienstverlening
 • (Meerjaren-)begroting
 • Bestuursformatieplan
 • Strategisch beleidsplan
 • Opleidingsplan
 • Tarieven Opvang
 • Vervangingsbeleid
 • Uittreding VVF
 • Reglement & profielschetsen RvT
 • Vertrek lid CvB
 • Huisvesting & renovatie
 • Lerarentekort & tekort pedagogisch medewerkers
 • Stakingen
 • Actieplan Verzuim
 • Review medezeggenschapsreglementen
 • Fietsplan opvang
 • Verkoop & Services

Raad van Toezicht

Er is tweemaal per jaar overleg met de Raad van Toezicht. Eenmaal tussen beide dagelijks besturen en eenmaal met de CUR met als hoofdthema’s voor 2019 het strategisch beleid, financiën en wijziging binnen het CvB.

Advies en Instemming

In het verslagjaar heeft de CUR op verzoek van het CvB advies uitgebracht over voorgenomen besluiten met betrekking tot de volgende onderwerpen:

 • Begroting 2019
 • Jaarrekening 2018
 • Strategisch beleidsplan 2020-2024
 • Meerjarenbegroting 2019-2023 & 2020-2024
 • Tarieven Opvang 2020
 • Vervangingsbeleid
 • Wijziging reglement RvT
 • Profielschetsen RvT

In alle gevallen heeft de CUR positief advies uitgebracht. De adviezen werden meestal voorzien van enkele opmerkingen, die steeds door het CvB werden overgenomen.

In het verslagjaar heeft de CUR instemmingsaanvragen van het CvB behandeld over voorgenomen besluiten met betrekking tot de volgende onderwerpen:

 • Arbodienstverlening
 • Bestuursformatieplan
 • Doordecentralisatie
 • Opleidingsplan
 • Vervangingsbeleid
 • VVE (wijziging werktijdenregeling)
 • Uittreding VVF

In alle gevallen heeft de CUR instemming verleend. De instemming werd meestal voorzien van enkele opmerkingen, die steeds door het CvB werden overgenomen.

Commissies

Via de CUR-commissies P&O/Arbo, Financiën, huisvesting & juridische aangelegenheden en IKC & Kwaliteit worden advies- en/of instemmingsaanvragen inhoudelijk voorbereid. Zo kan de CUR vervolgens weloverwogen haar besluit nemen. Deze voorbereiding gebeurt door onder andere overleg te hebben met de betreffende verantwoordelijken binnen UN1EK. Daarnaast neemt een CUR afgevaardigde deel aan de UN1EK werkgroepen, waar dat wenselijk en noodzakelijk wordt geacht.

Adviesraad

De adviesraad heeft een klankbordfunctie. Ook het uitwisselen van ervaringen wordt als waardevol beschouwd. Dit jaar is de adviesraad negenmaal samengekomen. Soms is het niet nodig om fysiek bij elkaar te komen en wordt input digitaal uitgewisseld tussen CUR en adviesraad. Echter hebben de fysieke bijeenkomst de voorkeur, blijkt uit de feedback die de CUR heeft ontvangen. De CUR hecht veel waarde aan de input vanuit de adviesraad om zo verbonden te blijven met wat er speelt bij de decentrale medezeggenschapsraden. Omgekeerd kan de CUR via de adviesraad de decentrale medezeggenschap bevragen op onderwerpen. De aanwezigheid van een afvaardiging vanuit alle decentrale medezeggenschapsraden (ongeacht of dit een IKC-Raad, MR of OC betreft) tijdens deze adviesraden draagt bij aan verbinding en kennisuitwisseling binnen de medezeggenschap en binnen UN1EK.

Medezeggenschapsbijeenkomst

Samen met het College van Bestuur heeft de CUR in 2019 in de Stadgehoorzaal een UN1EK brede medezeggenschapsbijeenkomst georganiseerd. Dit om meer verbinding tussen de decentrale raden en de CUR te stimuleren, zo elkaar ook gemakkelijker weten te vinden, en kennis te delen. Met externe medezeggenschapstrainers werd op 9 mei een afwisselend programma met korte workshops aangeboden. Ook de raad van Toezicht was vertegenwoordigd. Met een opkomst van nagenoeg alle locaties en de inzet van 150 collega's werd het een geslaagde en waardevolle bijeenkomst.

Ontwikkeling

Ook in 2019 was er binnen de CUR aandacht voor ontwikkeling en professionalisering van de CUR. De uitdaging is hier een gezamenlijk moment in te plannen aangezien men aangewezen is op de avonduren. Echter is er altijd een oplossing op het moment de CUR-leden zich hiertoe flexibel opstellen.