UN1EK opvang

Binnen alle IKC's werken we met dezelfde kwaliteitsstandaard en wetgeving om de kwaliteit van onze opvang te waarborgen. In 2018 werd er o.a. gewerkt aan de uitwerking van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK), de waarborging van onze kwaliteit en de verdere ontwikkeling van VVE en werkgericht werken. Binnen de IKC's zorgden we voor een doorgaande pedagogische en didactische leerlijn van 0 tot 13 jaar.

Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)

In 2018 stond de uitwerking van de rol van de pedagogisch coach en pedagogisch beleids-medewerker op de agenda. In het najaar zijn twee pedagogisch coaches geworven. Zij zijn per 1 januari 2019 in deze rol gestart.

In januari zal er een coachingsplan opgesteld worden. De medewerker kwaliteit vervult de rol van pedagogisch beleidsmedewerker.


Voor de periode tot 2023 staan de volgende kwalificaties vanuit de wet IKK nog op de agenda:

  • Werken met baby’s;
  • Taaleis: Spreken/gesprekken voeren op niveau 3F.


In 2018 is een start gemaakt met het scholen van de medewerkers respectievelijk het toetsen hier op; in 2019 wordt dit uiteraard gecontinueerd.

Kwaliteit

UN1EK opvang en opvoeding is sinds een aantal jaar HKZ gecertificeerd. Dit keurmerk garandeert duurzame kwaliteitsverbetering binnen de organisatie. Een externe, onafhankelijke partij toetst de organisatie op vooraf gestelde kwaliteitsnormen. UN1EK opvang vindt de kwaliteit van opvang van groot belang en maakt hier dan ook serieus werk van.


Alle medewerkers worden geacht te werken conform afgesproken beleid, procedures, werkinstructies, formulieren en protocollen om de kwaliteit ook waar te maken. Dit alles is vastgelegd en terug te vinden in een digitaal handboek dat alle medewerkers van UN1EK kunnen raadplegen in Manual Master Starling.

VVE en Opbrengstgericht Werken

Op alle locaties voor hele dagopvang en in alle peuterspeelzalen wordt Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aangeboden. Tijdens de VVE programma’s wordt gewerkt aan de vier SLO doelen:

  • taal
  • rekenen
  • motoriek
  • sociaal emotionele vaardigheden


Het doel van VVE is het voorkomen van taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen van 2 tot 6 jaar. VVE bestaat uit een aantal instellingsgerichte, educatieve programma’s die beginnen in de voorschoolse periode (peuterspeelzaal en kinderdagverblijf) en doorlopen in groep 1 en 2 van het basisonderwijs. Voorbeelden van programma’s zijn ‘Uk en Puk’ en ‘Startblokken’. Deze programma’s worden in doorgaande lijn met de basisschool uitgevoerd. Zowel de methode, de thema’s als de activiteiten (bijvoorbeeld in het kader van feesten en thema-afsluitingen) sluiten op elkaar aan en worden onderling afgestemd.


De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd met behulp van een observatie- en registratie instrument in de doorgaande lijn met de basisschool. Daarvoor gebruiken we de instrumenten BOSOS en KIJK.


De observaties worden met ouders besproken en overgedragen aan de basisschool. Indien het over doelgroepkinderen gaat, vindt de overdracht plaats door middel van een gesprek tussen de pedagogisch medewerker en een medewerker van de basisschool, de zogenaamde warme overdracht. Overige overdrachten vinden plaats via schriftelijke rapportages.


De geobserveerde gegevens van de ontwikkeling van peuters worden gebruikt om doelgericht te werken en zo de talenten van kinderen maximaal te benutten: opbrengstgericht werken. Systematisch worden groepsplannen gemaakt voor taal en rekenen. Zo wordt van jongs af aan gewerkt aan de optimale ontwikkeling van kinderen om achterstanden te voorkomen.


In 2018 zijn er weer groepen pedagogisch medewerkers in Vlaardingen gestart met de opleiding in het VVE programma Startblokken. Op alle locaties wordt met een VVE-programma gewerkt.

Harmonisatie peuterspeelzalen Maassluis

Voor 2018 stond de verdere spreiding van de voorzieningen voor peuters in Maassluis op de agenda. Op IKC Ichthus en IKC Het Balkon zijn voorzieningen voor peuters gestart. Voor 2019 staat de start van een peutervoorziening op De Groene Hoek op de agenda.

Peuteropvang Schiedam

In 2018 is er toegewerkt naar uitbreiding van het aanbod voor peuters in Schiedam. Vanaf 2019 kunnen doelgroepkinderen minimaal 16 uur de peuteropvang bezoeken.

Uitbreiding naar 16 uur VVE

Voor 2019 staat voor de gemeenten Vlaardingen en Maassluis de uitwerking van de uitbreiding naar 16 uur VVE voor doelgroepkinderen op de agenda. Het aanbod voor 16 uur VVE moet per 1 januari 2020 gerealiseerd zijn.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode is onderdeel van het protocol vermoedens van kindermishandeling. In dit protocol worden signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling besproken en zijn de afspraken over hoe te handelen vastgelegd. De aandachtsfunctionaris, Miriam Wesemann wordt geraadpleegd bij vermoedens van kindermishandeling.

Plezier in uitvoering

Werkdruk en werkplezier is in de sector kinderopvang in het algemeen en ook bij UN1EK een terugkerend thema. Binnen UN1EK is een aantal medewerkers in een “train de trainer-vorm” door het Arbeidsmarktfonds voor de branches Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang (FCB) opgeleid tot werkpleziercoach. Zij fungeren binnen UN1EK als aandachtsfunctionaris rondom werkdruk en werkplezier in hun team.