Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is verantwoordelijk voor het toezicht op het handelen van het college van bestuur en op de algehele gang van zaken binnen de organisatie. Bijzondere aandacht heeft de toepassing van wet- en regelgeving met betrekking tot kwaliteit, de bescherming en veiligheid van kinderen en medewerkers. De governance codes kinderopvang én goed onderwijs waarin de normen zijn omschreven voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording, integriteit en financiële beheersing zijn hierbij leidend.


De organisatie

In 2018 is de raad zes keer bijeen gekomen voor een vergadering.


In de vergaderingen is de raad van toezicht door het bestuur geïnformeerd over de algemene gang van zaken binnen de organisatie op de terreinen kwaliteit van Onderwijs en Opvang, HRM, Huisvesting, ICT en financiën.

Voor zover relevant is in de vergaderingen van de raad van toezicht door het college van bestuur ook informatie verstrekt over landelijke ontwikkelingen en de regionale netwerken waarin het bestuur van UN1EK participeert en waar het een bijdrage aan levert.

Financiën

De raad van toezicht is door middel van kwartaalrapportages geïnformeerd over de financiële gang van zaken.


De voorbereidingen van de inwerkingtreding per 1 januari 2019 van de Wet IKKK bracht extra kosten met zich mee. Omdat daarmee in de begroting 2018 rekening was gehouden, hebben die echter niet tot een overschrijding van de uitgaven geleid.

Huisvesting

Adequate huisvesting is belangrijk voor de realisatie van de visie en missie van UN1EK, omdat het ontwikkeling van Integrale KindCentra faciliteert en daarmee bijdraagt aan het bieden van de doorlopende leer- en ontwikkelingslijn aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Het heeft daarom in het verslagjaar van de raad van toezicht veel aandacht gekregen in de gesprekken met het college van bestuur.

De renovatie van het schoolgebouw van IKC De Schakel aan de Van Boisotstraat 20 in Vlaardingen, waarop het college van bestuur al vanaf 2016 acteerde, kon in 2018 tot definitieve besluitvorming worden gebracht.

Een grondige casco-renovatie van het pand bleek uiteindelijk de meest rendabele en efficiënte optie, die meer mogelijkheden biedt en goedkoper is dan nieuwbouw van de locatie. De financiering vanuit zowel onderwijs als opvang en de risicobeheersing vormden echter complexe vraagstukken. Gelukkig konden de vraagstukken adequaat worden opgelost, waardoor de raad van toezicht uiteindelijk heeft kunnen instemmen met het besluit tot casco-renovatie van de locatie.

Strategie en Context

Als gevolg van de landelijke trend van decentralisatie van Rijksverantwoordelijkheden en -budgetten naar regionaal en lokaal niveau, ontstaan er steeds meer regionale en lokale samenwerkings­verbanden. Waar dat bijdraagt aan de realisatie van de missie en visie van UN1EK, participeert de organisatie in die samenwerkingsverbanden.

De vraag is wat dit betekent voor de zeggenschap en verantwoordelijkheid en de consequenties voor de Governance-structuur. In het verslagjaar is een begin gemaakt met de doordenking hiervan. In het jaar 2019 zal de raad van toezicht zich daar nader op beraden; de uitkomsten van deze gesprekken zullen worden verwerkt in het nieuwe strategisch beleidsplan.

Portefeuillehouders en medezeggenschap

Het portefeuillehouderschap binnen de raad van toezicht is helder gedefinieerd en belegd en de gesprekken en voorbereidingen van de vergaderingen zijn in 2018 conform afspraken verlopen langs de lijn van de portefeuillehouders.

Jaarlijks spreekt de raad twee maal met (een delegatie van) het centrale inspraak- en medezeggenschapsorgaan, de Centrale UN1EKraad (CUR). In het voorjaar overlegt de raad van toezicht met het Dagelijks Bestuur van de CUR. In het najaar stond de reguliere vergadering van de raad van toezicht met de voltallige CUR gepland; deze vond plaats op 1 oktober 2018. In deze overleggen is onder andere gesproken over de procedure van werving en (her-)benoeming van leden van het college van bestuur en de procedure van werving en (her-)benoeming van leden van de raad van toezicht. In lijn met deze gesprekken zijn de statuten en is het reglement van de raad van toezicht daarop aangepast.

Governance Code

De governance codes Primair Onderwijs en Kinderopvang zijn de leidraad voor het handelen binnen alle geledingen van UN1EK, waarbij vooral de aspecten veiligheid en toezicht centraal hebben gestaan en blijven staan. Deze leidraad is medebepalend geweest voor het werk van de raad van toezicht.

Bestuur en Toezicht

Het college van bestuur geeft leiding aan de organisatie en draagt de eindverantwoordelijkheid. De bevoegdheden van het college van bestuur zijn vastgelegd in de statuten van de organisatie en in het reglement van het college van bestuur. De werkwijze van de raad van toezicht is vastgelegd in het reglement voor de raad van toezicht.


In 2018 heeft de raad van toezicht onder andere de volgende onderwerpen voor UN1EK opvang en opvoeding behandeld en ter besluitvorming aangenomen:


 • de raad heeft goedkeuring verleend aan het de meerjarenbegroting 2018 - 2022
 • de raad heeft besloten tot gefaseerde aanpassing van de vergoeding voor de leden van de raad van toezicht per 1 januari 2018 en 1 januari 2019;
 • de raad heeft goedkeuring verleend aan de jaarstukken ter verantwoording over het jaar 2017 van Stichting UN1EK opvang en opvoeding en Stichting UN1EK onderwijs en het college van bestuur décharge verleend over het in het betreffende boekjaar gevoerde beleid;
 • de raad heeft besloten tot herbenoeming tot lid van de raad van toezicht per 10 februari 2018 voor een periode van vier jaar van mevrouw C. Bulte en tot verlenging van de zittingstermijn van de heer R. Kaitjily tot en met 31 december 2018;
 • de raad heeft goedkeuring verleend aan het besluit tot buitengebruikstelling van de schoollocatie van vm. IKC Het Spectrum Maassluis aan de Fenacoliuslaan 3 in Maassluis en aan het besluit om dit gebouw terug geven aan de gemeente;
 • de raad heeft haar goedkeuring verleend aan de begroting 2019;
 • de raad heeft ingestemd met het besluit tot (casco-)renovatie van IKC De Schakel aan de Van Boisotstraat 20 in Vlaardingen;
 • de raad heeft ingestemd met de wijziging van de procedure van werving, selectie en benoeming en herbenoeming van leden van het college van bestuur;
 • de raad heeft ingestemd met het voorstel tot aanpassing van de procedure van werving, selectie en benoeming en herbenoeming van leden van de raad van toezicht.

Verandering Samenstelling

Per 1 juli 2018 is mevrouw C. Dijkstra afgetreden in verband met het bereiken van het einde van de tweede zittingstermijn. Zij was niet herbenoembaar.


Hetzelfde gold voor heer R. Kaitjily, wiens termijn per 1 december 2018 afliep. Met het oog op de continuïteit in relatie tot de vergadering van de raad van toezicht d.d. 18 december 2018 heeft de raad van toezicht de zittingstermijn van de heer Kaitjily verlengd tot 1 januari 2019, per welke datum hij ook daadwerkelijk is afgetreden. Overeenkomstig eerdere besluiten van de raad om de bezetting terug te brengen tot vijf natuurlijke personen, heeft de raad van toezicht één nieuw lid geworven, als gevolg waarvan de raad nu inderdaad uit 5 natuurlijke personen bestaat.


Daarmee wordt voldaan aan de statutaire richtlijn die voorschrijft dat de raad bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven natuurlijke personen bestaat.

Professionalisering

De raad heeft ten behoeve van zijn eigen functioneren een interne agenda opgesteld. In combinatie met de agenda van het college van bestuur is deze agenda een leidraad voor de toezichthoudende rol van de raad.

Samenstelling

De raad van toezicht van UN1EK bestond aan het begin van 2018 uit zes leden en per einde 2018 uit vijf. Hun namen, functies en nevenfuncties worden hier genoemd. Tevens wordt de bezoldiging verantwoord.


De heer L.D. (Luc) Verburgh, voorzitter

Mevrouw C.E.M. (Caty) Bulte

Mevrouw C.P. (Corine) Dijkstra (tot en met 30 juni 2018)

De heer R.S.F. (Raymond) Kaitjily

De heer D.A. (Ad) Vogel

De heer G.A.J.M. (Guus) de Wit


De leden van de raad van toezicht hebben verschillende aandachtsgebieden. De portefeuilles waren in 2018 als volgt verdeeld:

 • IKC en kwaliteit: mw. C.E.M. Bulte en mw. C.P. Dijkstra (tot en met 30 juni 2018)
 • Personeel en organisatie: dhr. R.S.F. Kaitjily
 • Financiën, juridische aangelegenheden en huisvesting: dhr. G.A.M. de Wit en dhr. D.A. Vogel
 • ICT: dhr. D.A. Vogel


De leden van de raad van toezicht ontvingen in 2018 een vergoeding passend binnen de richtlijnen van de NVTK en de VTOI. De voorzitter ontvangt € 8.000 per jaar en leden ontvangen € 4.500 per jaar (exclusief BTW en onkostenvergoeding). Het te betalen aandeel van UN1EK Onderwijs en UN1EK Opvang en Opvoeding in deze vergoeding is 50/50.