In gesprek met ...

College van Bestuur

(Door)ontwikkeling

Ontwikkeling stopt nooit. Dat geldt voor de kinderen die in opvang en onderwijs aan onze zorg zijn toevertrouwd, maar het geldt evenzeer voor UN1EK als organisatie. Als bestuur hebben we de organisatie in 2018 gestimuleerd om die ontwikkeling door te zetten en nieuwe mijlpalen te bereiken. We zijn trots op onze medewerkers en de vele mooie resultaten die zij hebben bereikt. En we zijn vastberaden om ervoor te zorgen dat de groei en ontwikkeling van UN1EK ook in 2019 doorzetten.


UN1EK bestaat inmiddels bijna vijf jaar en is aan het einde van de “looptijd” van het eerste Strategisch BeleidsPlan (SBP) gekomen. In 2018 hebben we daarom voorbereidingen getroffen om te komen tot een nieuw Strategisch BeleidsPlan 2019-2023.


We hebben geconstateerd dat het Strategisch BeleidsPlan 2014-2018 inhoudelijk nog steeds uitermate relevant en actueel is en dat het ons ook voor de komende jaren nog voldoende handvatten en uitdagingen biedt. We hebben daarom besloten tot een bekrachtiging van de koers die in dit plan is uitgezet. Wel zullen we die koers natuurlijk ijken en actualiseren.


We hebben vier centrale strategische thema’s voor doorontwikkeling gedefinieerd en daarvoor projectgroepen geïnstalleerd waarin IKC-directeuren, teamleden, managers en medewerkers zitting hebben. Deze projectgroepen werken de vier thema’s uit in strategische doelen. Deze vier centrale thema’s zijn:

  • Interprofessionele samenwerking;
  • Een zorgnetwerk rondom het kind;
  • Kennisvorming en -deling;
  • Anticiperen op een krappe arbeidsmarkt.


We gaan ervan uit het nieuwe Strategisch BeleidsPlan eind 2019 te kunnen vaststellen en in een formeel besluitvormingsproces aan de medezeggenschap en aan de raad van toezicht aan te kunnen bieden.


Uitdagingen

In het jaar 2018 is er veel werk verzet om de kwaliteit van het onderwijs verder te optimaliseren. Daartoe is er geïnvesteerd in (digitale) leermiddelen en in huisvesting. Omdat niet al die investeringen binnen het verslagjaar volledig konden worden gedekt is het jaar 2018 uiteindelijk afgesloten met een tekort. Bij ongewijzigd beleid zou dat ook in 2019 het geval zijn.


Door het maken van scherpe keuzes en door de daadkrachtige inzet van alle betrokkenen zijn we erin geslaagd om op stichtingsniveau een sluitende begroting 2019 te presenteren, die door de Raad van Toezicht is goedgekeurd en waar de medezeggenschap positief advies over heeft gegeven.

In het jaarverslag 2017 berichtten we al over het onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van het door-decentraliseren van de huisvestingsgeleden in de gemeente Maassluis. Dit onderzoek is in 2018 voortgezet, maar heeft nog niet tot een definitief besluit geleid. Mede doordat er in de samenstelling en bezetting van de schoolbesturen in Maassluis inmiddels substantiële wijzigingen hebben plaatsgevonden, is niet duidelijk op welke termijn dit proces kan worden afgerond. Gezien de staat van de huisvesting van de UN1EK scholen in Maassluis is dat een zorgelijke zaak.


Overigens staat de discussie rondom door-decentralisatie van huisvestingsgelden in Maassluis niet op zichzelf; als gevolg van de landelijke trend van decentralisatie van Rijksverantwoordelijkheden en -budgetten naar regionaal en lokaal niveau, ontstaan er steeds meer regionale en lokale overleg- en samenwerkingsverbanden. Waar dat bijdraagt aan de realisatie van de missie en visie van UN1EK, participeert de organisatie in die samenwerkingsverbanden.


De vraag is wat dit betekent voor de zeggenschap en verantwoordelijkheid en de consequenties voor de Governance-structuur. In het verslagjaar is een begin gemaakt met de doordenking hiervan. In het jaar 2019 zal de raad van toezicht zich daar nader op beraden; de uitkomsten van deze gesprekken zullen worden verwerkt in het nieuwe strategisch beleidsplan.


De krapte op de arbeidsmarkt begint een steeds grotere rol te spelen. Waar het aanvankelijk alleen lastig was om gelijkwaardige vervanging bij ziekte en uitval van “eigen” personeel geregeld te krijgen, wordt het nu ook steeds moeilijker om de eigen formatie op sterkte te houden bij verloop. De vooruitzichten zijn somber en laten voor de komende jaren een sterk oplopend personeelstekort zien. Daarbij is er niet alleen sprake van een vervangingsvraag in verband met verloop van medewerkers, maar ook als gevolg van het feit dat medewerkers de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Vandaar dat we het als separaat onderwerp in het Strategische BeleidsPlan 2019-2023 hebben opgenomen.


Het college van bestuur heeft een Denktank een opgericht die creatieve en innovatieve ideeën en oplossingen moet genereren, binnen de kaders van vigerende wet- en regelgeving. Daarbij volgen we verschillende wegen:

  • we tonen ons voor onze huidige medewerkers een betrouwbare werkgever en faciliteren ontwikkelingskansen en -mogelijkheden (zowel intern als extern);
  • we profileren ons voor nieuwe medewerkers als een aantrekkelijke werkgever die niet alleen goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden biedt, maar ook ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden;
  • we onderzoeken de mogelijkheden om het leren anders in te richten en anders te organiseren, met inzet van anders gekwalificeerde medewerkers.


In het schooljaar 2019/2020 hopen we de eerste vruchten van het werk van de Denktank te kunnen plukken.

Successen en Resultaten

We hebben het aantal Integrale KindCentra (IKC’s) in het jaar 2018 met twee zien toenemen tot 11. We streven ernaar om ook op de zes andere locaties een IKC te realiseren.


Door een aanpak die sterk is gericht op pro-actief interveniëren en op het beleggen van de regie bij de medewerker is het ziekteverzuim in 2018 sterk gedaald naar 7,81%. Ten opzichte van 2017 is het verzuim met ca. 25% teruggedrongen.


Na jaren van overleg en van de ontwikkeling van financieringsmodellen, zijn we er eind 2018 in geslaagd om definitieve besluiten te nemen met betrekking tot de huisvesting van IKC De Schakel in Vlaardingen. Casco-renovatie van het bestaande gebouw bleek de meest efficiënte en (kosten-) effectieve optie. Inmiddels zijn alle contracten en overeenkomsten ondertekend en zijn de voorbereidingen van start gegaan. Daarmee krijgt ook Opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar een volwaardige plek en kunnen we ook De Schakel met recht het predikaat IKC geven.


We zien uit naar de oplevering – in de tweede helft van 2019 - van een moderne, frisse, gezonde, multi-functionele en energieneutrale locatie die daarmee aan een nieuwe levenscyclus van nog eens 40 jaar begint.Claudia Doesburg en Eric Boerhout, College van Bestuur UN1EK