Centrale UN1EK raad

De Centrale UN1EK raad (CUR) is het centrale medezeggenschapsorgaan voor ouders en medewerkers van opvang en onderwijs. Op centraal niveau werken de ondernemingsraad (OR), de centrale oudercommissie kinderopvang (COKO) en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) samen in de centrale UN1EK raad (CUR). De centrale UN1EK raad bestaat uit acht leden, met een evenredige verdeling van ouders en medewerkers van onderwijs en opvang.


Centrale UN1EK Raad

UN1EK heeft een centrale UN1EK raad (CUR): het centrale medezeggenschapsorgaan voor ouders en medewerkers. UN1EK heeft daarmee, als eerste organisatie voor opvang en onderwijs in Nederland, een integrale medezeggenschapsstructuur voor ouders en medewerkers van opvang en onderwijs. Dat is uniek in Nederland.


Op centraal niveau werken de ondernemingsraad (OR), de centrale oudercommissie kinderopvang (COKO) en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) samen in de centrale UN1EK raad, de CUR. De centrale UN1EK raad bestaat uit acht leden, met een evenredige verdeling van ouders en medewerkers van onderwijs en opvang: twee ouders vanuit de oudergeleding opvang, twee ouders vanuit de oudergeleding onderwijs, twee medewerkers vanuit de personeelsgeleding onderwijs en twee medewerkers vanuit de personeelsgeleding opvang. De CUR wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris.


Het college van bestuur en de IKC directeuren hebben in de nieuwe structuur één aanspreekpunt voor medezeggenschap op alle onderwerpen binnen onderwijs en opvang. Ouders en medewerkers kunnen krachtige en efficiënte inspraak uitoefenen via één orgaan. In de reglementen is vastgelegd dat bij adviesaanvragen wordt uitgegaan van de optelsom van de medezeggenschapsrechten voor ouders en medewerkers, die voor onderwijs en opvang van toepassing zijn. Het hoogste recht geldt. (instemmingsrecht gaat boven advies- en informatierecht).

Er is een Adviesraad ingesteld die de CUR voorziet van wat er in de organisatie leeft en input geeft om tot een gedegen besluitvorming te kunnen komen. Ook kan de input een signaleringsmoment vormen naar het CvB.

Vergaderingen 2018

In totaal vergaderde de CUR in het verslagjaar 22 keer. Er vonden twaalf reguliere vergaderingen plaats, waarvan zes met het College van Bestuur. Daarnaast vergaderde de CUR acht keer met de Adviesraad en twee keer met de Raad van Toezicht. De aanstelling van een nieuw lid van de Raad van Toezicht is voorgelegd aan de CUR. Op het vast te stellen profiel, heeft de CUR instemming verleend.


De CUR draagt bij aan een bloeiende organisatie waarbij de kinderen centraal staan. Dit doet zij door kritische vragen te stellen, thema’s binnen UN1EK te volgen en te koppelen aan het strategisch beleidsplan, en door input te vragen en informatie te delen met collega’s en ouders.


De lopende zaken vanuit de gremia (GMR, OR en COKO) zijn meegenomen tijdens de vergaderingen van de CUR. De belangrijkste onderwerpen die het afgelopen jaar aan bod kwamen waren:

 • Kaderbrief 2019;
 • Herbenoeming voorzitter College van Bestuur 2018-2022;
 • Evaluatie interne audits ;
 • Behoud externe certificering;
 • Huisvesting en doordecentralisatie;
 • Beloningsdifferentiatie lerarentekort;
 • Stakingen;
 • Actieplan Lerarentekort;
 • Sollicitatieprocedure schooldirecteur door toevoeging MT-lid aan selectiecommissie;
 • Protocol schoolzwemmen;
 • Verkoop & Services.

Advies en Instemming

Er is in 2018 geadviseerd om tot uitvoering over te gaan voor de volgende onderwerpen:

 • Renovatie De Schakel (instemming verleend aan investering en overeenkomst);
 • Wijziging reglement RvT inz. benoeming bestuurder;
 • Meerjarenbegroting 2018-2022;
 • Pedagogisch curriculum en werkplan;
 • Personenregister VOG;
 • Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht;
 • Tarieven opvang 2019.


De CUR heeft instemming verleend aan de onderwerpen:

 • Formatie onderwijs 2018-2022;
 • Opleidingsplan 2018;
 • Privacyreglement en informatie- en privacybeleid;
 • Data Protection Officer;
 • Bewerkersovereenkomst I-FOURC;
 • Functieprofiel en benoeming preventiemedewerker;
 • Functieprofiel nieuw lid RvT;
 • Veiligheid- en gezondheidsbeleid;
 • Voordracht CUR en benoeming 2e externe vertrouwenspersoon M. Corba (Integriteitsbeleid);
 • Uittreding uit het Vervangingsfonds (VVF) met eigen risico van 14 dagen; deze besluitvorming is echter nog niet uitgevoerd met toegelichte onderbouwing aan de CUR en wordt in 2019 verder opgepakt.


Voor financiële vraagstukken heeft een afvaardiging van de CUR in een vooroverleg met de financiële afdeling van UN1EK zaken voor besproken. Door hiervan gebruik te maken hebben de leden meer verdiepende vragen kunnen stellen en heeft de financiële afdeling op een prettige en deskundige manier uitleg kunnen geven bij de stukken en de daarbij horende keuzes.

Adviesraad

Dit jaar vonden acht bijeenkomsten met Adviesraden plaats. Soms is het niet nodig om fysiek bij elkaar te komen en wordt input digitaal uitgewisseld tussen CUR en Adviesraad. De CUR kan medezeggenschap op een juiste manier uitoefenen met feedback uit de geledingen.

Hiertoe dient de Adviesraad. De Adviesraad heeft een klankbordfunctie en bereidt samen met de CUR formele adviezen aan het college van bestuur voor. Tevens kunnen via de Adviesraad onderwerpen vanuit de geledingen worden aangedragen, die vervolgens door de CUR op de agenda van CUR en/of de Adviesraad kunnen worden geplaatst. Hiertoe is in 2018 de Adviesraad ook bevraagd. Omgekeerd kan de CUR via de Adviesraad de geledingen bevragen op onderwerpen. Besproken onderwerpen worden via contactpersonen van de lokale raden teruggekoppeld. Eenmaal heeft er een digitale Adviesraad plaatsgevonden. Onderwerpen die zijn besproken zijn: Wet IKK, Wijziging Toezicht kader primair onderwijs, planvorming kinderraad, suggesties aanpak verzuim- en invalproblematiek. Tariefstelling opvang, Kindplanner, evaluatie workshop medezeggenschap en MCPO.


Door de opkomst tijdens de Adviesraad-vergaderingen komen de lokale geledingen en de CUR samen in contact. Dit contact is waardevol voor de CUR. De notulen van de CUR-vergadering zijn inzichtelijk gemaakt aan de geledingen als ook de directeuren/managers Kindcentra via de website van UN1EK.