UN1EK opvang

Binnen alle IKC's werken we met dezelfde kwaliteitsstandaard en wetgeving om de kwaliteit van onze opvang te waarborgen. In 2017 stond een aantal grote projecten centraal, o.a. de voorbereiding op de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK), de implementatie van ons nieuwe plaatsingssysteem Kindplanner en de wettelijke harmonisatie peuteropvang, Binnen de IKC's zorgden we voor een doorgaande pedagogische en didactische leerlijn van 0 tot 13 jaar.

Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)

In 2017 zijn, samen met een werkgroep, voorbereidingen getroffen om per 1 januari 2018 aan de Wet IKK te gaan voldoen. Alle kinderen hebben een mentor toegewezen gekregen, die de ontwikkeling van kinderen volgt. Deze mentor is de vaste contactpersoon die met ouders het gesprek aan gaat over de ontwikkeling van een kind. Op alle groepen met baby's zijn vaste gezichten werkzaam, waardoor ieder kind maximaal twee vaste gezichten heeft, waarvan er altijd één aanwezig is. Ook is de scholing en toetsing op de taal-eis en specifieke babyscholing opgenomen in het opleidingsplan. Daarnaast is beleid Veiligheid en gezondheid opgesteld. Met deze maatregelen voldoet UN1EK opvang aan de actuele wijzigingen zoals in de wet is voorgeschreven.


In 2018 staat de uitwerking van de rol van de pedagogisch coach op de agenda. Dat moet per 1 januari 2019 gerealiseerd zijn. Eind 2017 moesten nog twee medewerkers die werkzaam zijn in de hele dagopvang en peutergroepen het benodigde niveau van de verplichte taaltoets nog afronden met een voldoende. Hierop is actie uitgezet en naar verwachting is dit in 2018 in orde.

Kwaliteit

UN1EK opvang en opvoeding is sinds een aantal jaar HKZ gecertificeerd. Dit is een keurmerk die staat voor duurzame kwaliteitsverbetering. Een externe, onafhankelijke partij toetst de organisatie op vooraf gestelde kwaliteitsnormen. UN1EK opvang vindt de kwaliteit van opvang van groot belang en maakt hier dan ook serieus werk van. Alle medewerkers worden geacht te werken conform afgesproken beleid, procedures, werkinstructies, formulieren en protocollen om de kwaliteit ook waar te maken. Dit alles is vastgelegd en terug te vinden in een digitaal handboek dat alle medewerkers van UN1EK kunnen raadplegen in Manual Master Starling.

Taalniveau

Eind 2017 moesten nog twee medewerkers die werkzaam zijn in de hele dagopvang en peutergroepen het benodigde niveau van de verplichte taaltoets nog afronden met een voldoende. Beide medewerkers moeten het onderdeel spreken/gesprekken voeren nog behalen. Hierop is actie uitgezet en naar verwachting is dit in 2018 in orde.

Harmonisatie peuteropvang

In 2017 hebben we voor de gemeente Maassluis toegewerkt naar de wettelijke harmonisatie peuteropvang per 1 januari 2018. De gemeente Vlaardingen en Schiedam hadden de harmonisatie al eerder doorgevoerd. Alle ouders van peuters in Maassluis werden in november 2017 geïnformeerd over de veranderingen en het aanvragen van Kinderopvangtoeslag. De bezetting bij locaties van UN1EK bleef ongewijzigd. Voor 2018 staat een verdere spreiding van de voorzieningen voor peuters in Maassluis op de agenda; bij alle scholen en IKC's wordt in 2018 een peuteropvang voorziening aangesloten. Voor de UN1EK locaties onderzoeken we de mogelijkheden voor uitbreiding van het aantal peutergroepen.

VVE en opbrengstgericht werken

Op alle locaties voor hele dagopvang en in alle peuterspeelzalen wordt voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aangeboden. Tijdens de VVE programma’s wordt gewerkt aan de vier SLO doelen:

-taal

-rekenen

-motoriek

-sociaal emotionele vaardigheden


Doel van VVE is het voorkomen van taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen van 2 tot 6 jaar. VVE bestaat uit een aantal instellingsgerichte, educatieve programma’s die beginnen in de voorschoolse periode (peuterspeelzaal en kinderdagverblijf) en doorlopen in groep 1 en 2 van het basisonderwijs. Voorbeelden van programma’s zijn ‘Uk en Puk’ en ‘Startblokken’. Deze programma’s worden in doorgaande lijn met de basisschool uitgevoerd. Zowel de methode, de thema’s als de activiteiten (bijvoorbeeld in het kader van feesten en thema-afsluitingen) sluiten op elkaar aan en worden onderling afgestemd.

De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd met behulp van een observatie- en registratie instrument in de doorgaande lijn met de basisschool. De volgende instrumenten worden gehanteerd: BOSOS, KIJK en de Zo doe ik lijsten. De observaties worden met ouders besproken en overgedragen aan de basisschool. Indien het over doelgroepkinderen gaat, vindt de overdracht plaats door middel van een gesprek tussen de pedagogisch medewerker en een medewerker van de basisschool, de zogenaamde warme overdracht. Overige overdrachten vinden plaats via schriftelijke rapportages.


De geobserveerde gegevens van de ontwikkeling van peuters worden gebruikt om doelgericht te werken en zo de talenten van kinderen maximaal te benutten: opbrengstgericht werken. Systematisch worden groepsplannen gemaakt voor taal en rekenen. Zo wordt van jongs af aan gewerkt aan de optimale ontwikkeling van kinderen om achterstanden te voorkomen.

In 2017 is er weer een groep pedagogisch medewerkers gestart met de opleiding in het VVE programma Startblokken. Op alle locaties wordt met een VVE-programma gewerkt.


Kindplanner

In 2017 is besloten om te gaan werken met een nieuw planningssysteem: KindPlanner. Dit systeem verbindt de administratieve processen voor kinderopvang en is een Cloud systeem. De processen voor opvang op gebied van planning, facturatie en communicatie worden digitaal verwerkt. De keuze voor het systeem en de implementatie hebben veel tijd gekost. Eind 2017 is gewerkt met twee administratiesystemen voor de kinderopvang om de uitwisseling van gegevens goed te laten verlopen. Dit heeft veel extra tijd en manuren gekost voor de afdeling verkoop en service.


Bij de start met het systeem in januari 2018 bleken nog flink wat zaken niet juist over gezet te zijn. De medewerkers van de afdeling zorgen voor adequate correcties en controleren of de facturering klopt. Ouders zijn vroegtijdig geïnformeerd over het nieuwe systeem.


De overstap heeft veel vragen van ouders opgeleverd; ouders moeten nog wennen aan het gebruik van KindPlanner. De verwachting is dat in de loop van 2018 het systeem adequaat werkt en dat klanten gewend raken. Om te kunnen werken met KindPlanner zijn voor alle opvanglocaties iPads aangeschaft. Ook is ervoor gezorgd dat alle locaties voorzien zijn van wifi verbindingen. Met de iPads wordt het mogelijk om op elk moment actuele overzichten van bezetting te genereren. Met dit systeem beogen we effectiever, efficiënter en gebruikersvriendelijker het proces rondom plannen van de opvang vorm te kunnen geven.


De overstap naar Kindplanner is een omvangrijk traject dat nog doorloopt. In 2018 zal het project afgerond en geëvalueerd worden.