Raad van Toezicht

De raad van toezicht (RvT) is verantwoordelijk voor het toezicht op het handelen van het college van bestuur en op de algehele gang van zaken binnen de organisatie. Bijzondere aandacht heeft de toepassing van wet- en regelgeving met betrekking tot kwaliteit, de bescherming en veiligheid van kinderen en medewerkers. De governance codes kinderopvang én goed onderwijs waarin de normen zijn omschreven voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording, integriteit en financiële beheersing zijn hierbij leidend.


De organisatie

In 2016 is de raad vijf keer fysiek bij elkaar gekomen voor een gezamenlijk overleg. Eén keer is er een conferance call gehouden om een besluit te kunnen nemen over de sluiting van een onderwijslocatie.

De raad is door het bestuur meegenomen in de landelijke ontwikkelingen en netwerken waarin het bestuur van UN1Ek participeert en een bijdrage aan levert. De inbreng van UN1EK is er vooral op gericht om de IKC-ontwikkeling landelijk verder vorm te geven en vooral ook om invloed uit te oefenen op toekomstige wet- en regelgeving die van belang is voor de IKC ontwikkelingen.


In de regio participeert UN1EK in diverse netwerken. Zo is er het techniekpact waarin het bestuur een rol heeft. In de gemeente Maassluis wordt met de lokale schoolbesturen gekeken naar de mogelijkheden van doordecentralisatie van de huisvesting onderwijs. Dit vraagstuk zal in 2018 nog doorlopen. De raad heeft hier in 2017 indringende vragen over gesteld. Het betreft hier fundamentele vragen over de opdracht van een bestuur. Deze fundamentele vragen zullen in 2018 tijdens een inhoudelijke sessie besproken worden.

Het portefeuillehouderschap binnen de raad is helder gedefinieerd en de gesprekken en voorbereidingen van de vergaderingen zijn in 2017 conform afspraken verlopen langs de lijn van de portefeuillehouders.

De governance code

De governance codes Primair Onderwijs en Kinderopvang zijn de leidraad tot handelen binnen alle geledingen van UN1EK, waarbij vooral de aspecten veiligheid en toezicht centraal hebben gestaan en blijven staan. Deze leidraad is medebepalend geweest voor het werk van de raad van toezicht..

Bestuur en toezicht

Het college van bestuur geeft leiding aan de organisatie en draagt de eindverantwoordelijkheid. De bevoegdheden van het college van bestuur zijn vastgelegd in het reglement van het college van bestuur. De werkwijze van de raad van toezicht is vastgelegd in het reglement voor de raad van toezicht. In 2017 heeft de raad van toezicht de volgende onderwerpen voor UN1EK opvang en opvoeding onder meer behandeld en ter besluitvorming aangenomen:

• De raad heeft goedkeuring verleend aan het de bezoldiging van de rechtspersonen van de instelling binnen de wettelijke marges van de WNT;

• De raad heeft goedkeuring verleend aan de meerjarenbegroting 2017-2021, de investeringsbegroting, de kaderbrief en de begrotingen onderwijs en kinderopvang voor 2018;

• De raad heeft goedkeuring verleend aan de jaarstukken ter verantwoording over het jaar 2016 van Stichting UN1EK opvang en opvoeding en Peuterspeelzalen Vlaardingen BV en Stichting UN1EK onderwijs;

• De raad heeft goedkeuring verleend aan de procedure werving en selectie van een nieuwe accountant voor de gehele organisatie en op basis van de gelopen procedure Mazars de opdracht gegeven;

• De raad heeft instemming verleend voor de deelname aan een collectief van samenwerkende besturen dat moet voorzien in de vervangingsproblematiek onderwijs;

• Tussen bestuur en de renumeratiecommissie van de raad van toezicht hebben op basis van de prestatieafspraken gesprekken plaatsgevonden;

• De raad heeft goedkeuring verleend aan het besluit van het bestuur om onderwijslocatie Jenaplanschool ’t Kompas met ingang van 1 augustus 2017 te sluiten;

• De raad is akkoord gegaan met het tekenen van het bestuur van de intentieverklaring voor renovatie van De Schakel en de investering voor realisatie van kinderopvang;

• De raad heeft het aangepaste treasurystatuut vastgesteld waarmee het treasurybeleid verder uitgewerkt kan worden;

• De raad heeft de benoeming van de bestuurder E. Boerhout verlengd.


De raad heeft ten behoeve van zijn eigen functioneren een interne agenda opgesteld. In combinatie met de agenda van het college van bestuur is deze agenda een leidraad voor de toezichthoudende rol van de raad. In 2018 zal in het kader van het herijken van het strategische beleid een aantal inhoudelijk sessies georganiseerd worden waarbij de inbreng van de raad gevraagd wordt.


Samenstelling

De raad van toezicht bestond in 2017 uit zeven natuurlijke personen:

De heer L. Verburgh, voorzitter

Mevrouw C. Bulte

Mevrouw C. Dijkstra

De heer R. Kaitjily

De heer C. Kuijvenhoven

De heer G. de Wit

De heer A. Vogel


De aandachtsgebieden zijn als volgt verdeeld:

• IKC en kwaliteit: Mw. C. Bulte en mw. C. Dijkstra

• Personeel en organisatie: Dhr. R. Kaitjily

• Financiën, juridische aangelegenheden en huisvesting: Dhr. C. Kuijvenhoven, dhr. G. de Wit, dhr. A. Vogel

• ICT: Dhr. A. Vogel


De leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding passend binnen de richtlijnen van de NVTK en de VTOI. De voorzitter ontvangt € 6500 per jaar en leden ontvangen € 3500 per jaar (exclusief BTW en onkostenvergoeding). Het te betalen aandeel van UN1EK onderwijs en UN1EK Kinderopvang in deze vergoeding is 50/50.


Per 1 december 2017 was de heer Kuijvenhoven aftredend lid. Zijn termijn is verlengd tot 1 januari 2018. Met ingang van 2018 bestaat de raad uit zes natuurlijke personen. Dit is conform de statuten waarin is voorgeschreven dat de raad bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven natuurlijke personen. De raad besluit tot afbouw tot een aantal van vijf natuurlijke personen. Tot die tijd worden geen nieuwe leden geworven.