IKC ontwikkeling

UN1EK heeft voor haar scholen, kindercentra en peuterspeelzalen criteria vastgesteld waar zij aan moeten voldoen voordat ze het kwaliteitslabel ‘UN1EK IKC 0-13 jaar’ mogen dragen.

UN1EK IKC

Deze criteria gaan een stap verder dan de ‘Kwaliteitskaart brede scholen en integrale kindcentra’ van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen, waar we ons, samen met alle partners in onderwijs en opvang in de regio, aan committeren. Omdat niet alle IKC’s hele dagopvang kunnen bieden maar wel een doorgaande lijn hebben voor kinderen in de voorschoolse periode en kinderen in de schoolse periode, is in 2017 besloten het kwaliteitslabel ‘UN1EK IKC 2-13’ toe te voegen aan de labels.


De criteria voor IKC’s van UN1EK zijn:

• één visie met christelijke identiteit en de 5 O’s: ontwikkeling, opvoeding, opvang, onderwijs en ontspanning;

• één doorgaande lijn met minimaal pedagogische, didactische en ondersteunende lijnen;

• één integraal aanbod voor kinderen van 0 tot 13 jaar (of 2 tot 13 jaar) met hele dagopvang, peuterspeelzaal, basisonderwijs en buitenschoolse opvang;

• één team, één taak, één integrale aansturing en één eindverantwoordelijke directeur IKC;

• één communicatiestructuur (naam, huisstijl, communicatiemiddelen), één loket voor ouders en één ouderbeleid;

• Ieder IKC van UN1EK heeft een onderscheidend profiel, afgestemd op de wijk, en heeft een innovatieve ambitie.


De criteria zijn uitgewerkt in subcriteria. Deze worden gehanteerd bij het beoordelen van de voortgang van locaties in de richting van IKC’s. Een interne auditcommissie voor het toetsen van de IKC criteria beoordeelt of een locatie voldoet en dus in aanmerking kan komen om zich IKC te noemen. IKC’s bieden een integraal aanbod en we geloven dat dat goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Het motto voor schooljaar 2016-2017 was dan ook: een integraal aanbod loont!


Management development traject IKC directeuren

In de organisatievisie is vastgelegd dat op termijn elk IKC organisatorisch onder één verantwoordelijke directeur staat. Dat geldt ook voor de locaties waar een integraal aanbod van opvang en onderwijs voor kinderen vanaf twee jaar plaatsvindt. Als nieuwe en lerende organisatie wordt ook ingezet op de ontwikkeling van medewerkers en de ontwikkeling van de organisatie als geheel. Om de visie uit te kunnen voeren is het noodzakelijk om de ontwikkeling van medewerkers naar de functie ‘UN1EK Directeur IKC’ optimaal te ondersteunen. Schooldirecteuren en managers kinderopvang worden in de gelegenheid gesteld om zich hierin te bekwamen door middel van een management development traject. De visie op leidinggeven, een van de strategische doelen, zijn een belangrijk onderdeel in dit traject. Het management development traject is opgestart in 2015 en wordt actief ingezet bij nieuw ingestroomde schooldirecteuren en managers kinderopvang.


In 2017 hebben we het management development traject: directeur IKC afgerond. Dit traject hebben we zowel als een persoonlijk- als een organisatieontwikkelingstraject ingezet. We zien dat het zijn vruchten afwerpt. Er wordt vanuit het management kritisch meegedacht met de bedrijfsprocessen en er wordt lef getoond in vernieuwingen. Het veranderproces heeft ook een keerzijde. Door de hoge ambitie, de wens om door te ontwikkelen naar IKC’s en de voortgang van de dagelijkse praktijk is het een druk jaar geweest waarin we veel van medewerkers hebben gevraagd.


In 2017 vierden we de feestelijke start van IKC Kethel in Schiedam, de eerste paal van IKC De Kindertuin in Maassluis werd geslagen en we maakten concrete plannen voor de duurzame verbouwing van IKC De Schakel in Vlaardingen.