Financieel beleid UN1EK


UN1EK opvang en opvoeding

Rendement en resultaat

Stichting UN1EK opvang en opvoeding streeft naar een minimaal rendement van 2% om de continuïteit van de organisatie te kunnen waarborgen en om weerstandsvermogen op te bouwen. In 2017 is er een positief bedrijfsresultaat behaald van 1.7% van de totale omzet. Het resultaat voor belastingen bedraagt in 2017 € 137.000 positief tegenover € 21.000 positief in 2016. De omzet is in 2017 met 4% gestegen t.o.v. 2016. In 2017 was sprake van een aantrekkende markt als gevolg van de economische groei en zagen we de bezetting toenemen.

Kengetallen

De financiële positie wordt aan de hand van twee kengetallen verder gespecificeerd. De solvabiliteitsratio bedraagt 35%. Deze bedroeg 37% in 2016. Het Waarborgfonds geeft als ondergrens voor de sector 10% aan. De liquiditeitsratio voor 2017 is 1,62 (op basis van current ratio) tegenover 1,52 in 2016. De door het Waarborgfonds gehanteerde ondergrens voor de liquiditeit is 1. Stichting UN1EK opvang en opvoeding zit boven de gehanteerde ondergrenzen maar blijft de liquiditeit scherp monitoren.


De financiële positie wordt aan de hand van twee kengetallen verder gespecificeerd. De solvabiliteitsratio bedraagt 35%. Deze bedroeg 37% in 2016. Het Waarborgfonds geeft als ondergrens voor de sector 10% aan. De liquiditeitsratio voor 2017 is 1,62 (op basis van current ratio) tegenover 1,52 in 2016. De door het Waarborgfonds gehanteerde ondergrens voor de liquiditeit is 1. Stichting UN1EK opvang en opvoeding zit boven de gehanteerde ondergrenzen maar blijft de liquiditeit scherp monitoren.

UN1EK onderwijs

Belangrijkste kenmerken gevoerde financieel beleid

UN1EK Onderwijs streeft jaarlijks naar een positief resultaat tussen 0,5% en 1,5% voor de instandhouding van het vermogen en een buffer aan te houden om te kunnen investeren in onderwijskundige vernieuwing en om de effecten van een krimpend leerlingaantal te kunnen opvangen en de afnemende opbrengsten van gewicht leerlingen.


Voor het eerst in het bestaan van Stichting UN1EK Onderwijs (vanaf 2014) is een positief resultaat geboekt van € 42.604 tegenover een begroot resultaat van € 124.029. Het resultaat is lager dan begroot, maar als het resultaat geschoond wordt voor éénmalige lasten het operationeel resultaat over 2017 afgerond € 20.000. In de afgelopen jaren is sterk ingezet op een betere planning van de inkomsten en een betere beheersing van de uitgaven op stichtingsniveau en IKC. Hoewel er nog voldoende mogelijkheden liggen voor verbetering van dit proces, is het goed om te constateren, dat het zijn vruchten afwerpt.


In de jaarrekening wordt de financiële positie verantwoord. De jaarrekening is op te vragen bij het servicebureau.