In gesprek met ...

College van bestuur UN1EK

Verdieping

“Leren gaat met vallen en opstaan, waarom moet ik dan de hele dag zitten”. Een mooie “Loesje”. In de praktijk laten we ons veelal leiden door gewoontes. Toch is het goed om onszelf periodiek te bevragen waarom we de dingen doen die we doen. Als bestuur hebben we in 2017 de locaties gestimuleerd om vanuit een verdiepende visie op ontwikkelen en leren elkaar te bevragen en kritisch naar het aanbod te kijken. Dit heeft geleid tot mooie discussies en grote en minder grote veranderingen.


We hebben het jaar 2017 afgesloten met 9 IKC’s. In 2018 worden het 10 en 11e IKC geopend. Naast de doorontwikkeling van de IKC’s hebben we in 2017 ook een onderwijslocatie moeten sluiten: CJBS Het Kompas. Dit is een intensief traject geweest, waarbij met zorg en aandacht alle leerlingen en leerkrachten op een andere onderwijslocatie geplaatst zijn.


In 2017 hebben we het management development traject: directeur IKC afgerond. Dit traject hebben we zowel als een persoonlijk- als een organisatieontwikkeling ingezet. We zien dat het zijn vruchten afwerpt. Er wordt vanuit management kritisch meegedacht met de bedrijfsprocessen en er wordt lef getoond in vernieuwingen. Het veranderproces heeft ook een keerzijde. Door de hoge ambitie, de wens om door te ontwikkelen naar IKC’s en de voortgang van de dagelijkse praktijk is het een druk jaar geweest waarin we veel van medewerkers hebben gevraagd. Het ziekteverzuim onderwijs is in 2017 gedaald, er is veel aandacht geweest voor preventie en vervangende taken. Het ziekteverzuim in opvang is hoog. In 2018 worden hier gerichte acties op genomen.


In 2017 is gestart met een verdiepend onderzoek naar werkdruk. De resultaten daarvan en de acties die naar aanleiding daarvan worden geformuleerd worden uitgezet in 2018, mede ondersteund door de middelen vanuit het werkdruk akkoord.

Uitdaging

De afgelopen periode en de zeker ook de komende periode staan ons een grote personele uitdaging te wachten. De arbeidsmarkt voor zowel pedagogisch medewerkers als leerkrachten is krap. Dit leidt tot tekorten. Hierdoor is het moeilijk om invaller te vinden, maar ook het invullen van vaste vacatures wordt lastig. Begin 2018 is er een actieplan lerarentekort opgesteld. In dit actieplan worden diverse lijnen uitgezet om (nieuwe) medewerkers te binden en boeien aan UN1EK. Dit actieplan wordt gaandeweg 2018 ook vertaald naar pedagogisch medewerkers.


Per 1 januari 2017 hebben we in gezamenlijkheid met collega schoolbesturen een regionale voorziening opgericht die voorziet in vervangers onder de naam MCPO (mobiliteitscentrum primair onderwijs) Rijnmond. We merken dat het ook hier lastig is de vacatures in deze vervangingspool op te vullen.


In de gemeente Maassluis is een onderzoek gestart naar de wenselijkheid en haalbaarheid van het door-decentraliseren van de huisvestingsgelden. De uitkomsten van dit traject worden in de loop van 2018 bekend. In de gemeente Vlaardingen is een onderzoek gedaan naar de verduurzaming van de gebouwen. Vooral de luchtkwaliteit en de energiehuishouding zijn onderzocht. De uitkomsten van dit onderzoek en de eventuele maatregelen die hieruit volgen zullen in 2018 op de agenda komen.

Verandering

Dit schooljaar zijn we begonnen met interne onderwijsaudits. Wij hebben hiervoor auditoren getraind en vier locaties hebben meegedaan in de eerste fase van dit project. Het bestuur ziet dit als een ontwikkelingsinstrument. Bij de start van dit traject hebben we ons laten bijstaan door externe experts met als doel uiteindelijk zelf deze audits op een kwalitatief hoogwaardige wijze en cyclisch te kunnen blijven uitvoeren. Binnen opvang wordt al jaren gewerkt met interne en externe audits om de kwaliteit van de opvang te borgen. In 2018 zal bekeken worden of en hoe deze processen geharmoniseerd zouden kunnen worden.


In 2017 is er hard gewerkt aan de implementatie van een nieuw planningssysteem, KindPlanner. Dit is een software-systeem die de administratieve processen in de kinderopvang verbindt. De processen voor opvang op gebied van planning, facturatie en communicatie verlopen via dit digitale systeem. Met dit systeem verwachten we effectiever en gebruikersvriendelijker het proces rondom plannen van de opvang vorm te kunnen geven. Op ICT gebied is gestart met de uitrol van een dekkende draadloze infrastructuur. Ongeveer een derde deel van de locaties is inmiddels aangesloten op dit snelle draadloze internet. De overige locaties staan voor 2018 op de rol. Qua organisatiestructuur zijn een tweetal nieuwe functies/taken benoemd, bovenschools ICoach educatief en bovenschools ICoach facilitair. Inmiddels zijn deze in het eerste kwartaal van 2018 benoemd. Beide medewerkers vallen onder de verantwoordelijkheid van het hoofd facilitaire dienst. Ook op de locaties worden mensen benaderd om de taak van Icoach voor de locatie op zich te nemen. Dit om de ontwikkelingen van ICT gebruik binnen de scholen te bevorderen en verder vorm te geven.


In 2017 is begonnen met de nieuwbouw van Het Spectrum in Maassluis. Na ruim 10 jaar voorbereiding zal deze nieuwbouw rond de zomer van 2018 worden opgeleverd als IKC de Kindertuin (het 11de IKC van UN1EK). in 2017 is begonnen met de voorbereidingen van een duurzame renovatie van IKC de Schakel. UN1EK haakt met dit project aan bij de laatste ontwikkelingen en innovaties op het gebied van verduurzaming en circulaire economie. Wij doen dit in nauwe samen met landelijke partijen (platform 31, scholen vol energie). In het eerste half jaar van 2018 wordt duidelijk of wij als organisatie bereid zijn de bijbehorende risico’s te dragen.


In 2018 is de wet IKK (Innovatie en kwaliteit kinderopvang) van kracht. In 2017 is begonnen met de implementatie van de Wet IKK. De wet wordt gefaseerd ingevoerd. Met ingang van mei 2018 is de wet AVG van kracht. In 2017 is begonnen met het inventariseren van alle complicaties die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) met zich meebrengt. Dit project loopt door in 2018.


Claudia Doesburg en Eric Bourhout, college van bestuur UN1EK