Centrale UN1EK raad

De Centrale UN1EK raad (CUR) is het centrale medezeggenschapsorgaan voor ouders en medewerkers van opvang en onderwijs. Op centraal niveau werken de ondernemingsraad (OR), de centrale oudercommissie kinderopvang (COKO) en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) samen in de centrale UN1EK raad (CUR). De centrale UN1EK raad bestaat uit acht leden, met een evenredige verdeling van ouders en medewerkers van onderwijs en opvang.

In dit jaarverslag van de CUR schetsen wij waar we ons in het jaar 2017 voor hebben ingespannen. In de loop van het jaar

zijn er verschillende mutaties geweest in de samenstelling voor de CUR, waardoor inmiddels ervaren leden afscheid hebben genomen en er ruimte kwam voor nieuwe mensen met frisse inzichten. In de loop van het jaar is een scala aan onderwerpen de revue gepasseerd, die soms eenmalig, maar vaak ook meerdere keren geagendeerd stonden door hun complexheid.Terugkijkend op 2017 mag gesteld worden dat 2017 een mooi jaar was vol met medezeggenschap.


Lennert Verhoog, voorzitter Centrale Un1ek Raad (CUR)

UN1EKe medezeggenschapsstructuur

De CUR draagt bij aan een vooruitstrevende unieke organisatie waarbij de kinderen centraal staan. Dit is mogelijk door vroegtijdig betrokken te zijn bij wat er speelt en daarover kritische vragen te stellen, thema’s binnen UN1EK te volgen en te koppelen aan het strategisch beleidsplan, door input te vragen en informatie te delen met collega’s en ouders. Dat UN1EK een vooruitstrevende organisatie is, merkt de CUR ook aan de verzoeken die van buitenaf komen om toe te lichten hoe de unieke medezeggenschaps-structuur werkt.

Samenstelling CUR

De Centrale UN1EK Raad (CUR) bestaat uit acht leden: twee ouders vanuit de oudergeleding opvang, twee ouders vanuit de oudergeleding onderwijs, twee medewerkers vanuit de personeelsgeleding onderwijs en twee medewerkers van uit de personeelsgeleding opvang. De CUR wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.


De volgende personen maakten in 2017 deel uit van de CUR:

Lennert Verhoog (voorzitter/ouders opvang);

Cynthia Roos (secretaris/ouders onderwijs);

Noortje Smit, per september opgevolgd door Daniëlle Clausing (personeel onderwijs);

Caroline van ’t Veer (personeel onderwijs);

Saraab Fallaha (personeel opvang);

Angela van Hecke (personeel opvang);

Sander Halkes (ouders onderwijs);

Esmeralda Poulus, per maart opgevolgd door Bart Bikkers (ouders opvang)

Ambtelijk secretaris: Christine Baris, medio september 2017 opgevolgd door Mirjam Kool

Vergaderingen 2017

In 2017 hebben er in de avonduren negen reguliere vergaderingen plaatsgevonden. Hiernaast vonden er vergaderingen plaats op commissieniveau. De CUR heeft een druk jaar achter de rug. Er zijn veel ontwikkelingen binnen UN1EK, waarbij de CUR betrokken dient te worden. En dit doet UN1EK goed, waardoor CUR en CvB samen intensief optrekken.


Het streven is om per vergadering thematische onderwerpen te bundelen en te behandelen zonder het formele medezeggenschapsproces uit het oog te verliezen. Vanwege de tijd die CUR-leden besteden aan het zich inlezen in stukken en het aanwezig zijn bij vergaderingen heeft de CUR voor werknemers van UN1EK een uitbreiding van de facilitering door het CvB gehonoreerd gekregen.


De belangrijkste onderwerpen die de CUR het afgelopen jaar heeft besproken zijn onder andere: bestuursformatieplan, collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering, diensttijdgegevens opvragen bij ABP, doordecentralisatie, functie leraarondersteuner, functiehuis, kaderbrief 2018, mobiliteitscentrum primair onderwijs (MCPO), meerjarenbegroting 2018-2021, meldregeling integriteit, opleidingsplan 2018, pedagogisch werkplan, renovatie De Schakel, schoolzwemmen, staking leraren, tarieven opvangpakketten 2018, vakantieregeling 2017-2019, vervangingsfonds (VVF), audits en een vacature CUR oudergeleding is opnieuw ingevuld.


Een aantal nieuwe gespreksonderwerpen zijn opgestart in 2017 en lopen door naar 2018, bijvoorbeeld de nieuwe locatie voor

Spectrum Maassluis. Daarnaast is er tweemaal per jaar overleg met de Raad van Toezicht. Eenmaal tussen beide dagelijks besturen en eenmaal met de CUR met als hoofdthema’s voor 2017 ‘kwaliteit” en “werkdruk’.

Advies

Er is advies gegeven over de volgende onderwerpen: kaderbrief 2018, meerjarenbegroting 2018-2021, renovatie De Schakel, pedagogisch werkplan, MCPO. De CUR heeft instemming verleend aan het bestuursformatieplan, de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering, diensttijdgegevens opvragen bij ABP, functie leraarondersteuner, meldregeling integriteit, opleidingsplan 2018, tarieven opvangpakketten 2018, vakantieregeling 2017-2019.


De instemmingsaanvraag over het niet meer meedoen met het vervangingsfonds (VVF) is ingetrokken na kritische vragen vanuit de CUR en zal in 2018 opnieuw en meer onderbouwd terugkomen. Via de commissies P&O, Financiën & Huisvesting en IKC & Kwaliteit bereidt een afvaardiging van de CUR advies- en/of instemmingsaanvragen inhoudelijk voor, zodat de CUR weloverwogen zijn besluit

kan nemen tijdens de vergadering. Deze voorbereiding gebeurt door onder andere overleg te hebben met de betreffende verantwoordelijken binnen UN1EK. Daarnaast neemt nog een CUR afgevaardigde deel aan de werkgroep 'staking onderwijs' en de binnenkring 'lerarentekort'.


Na een starttraining in 2016 is er in 2017 een start gemaakt met een vervolg- en coachtraject. Voor een verder opleidingstraject is nog niet gekozen, doordat prioriteit is gegeven aan de volle agenda. In 2018 worden vervolg stappen gemaakt in de verdere ontwikkeling zodat we met meer professionaliteit verder kunnen werken binnen de CUR.

Adviesraad

Dit jaar hebben zes adviesraden plaatsgevonden. De CUR kan medezeggenschap op een juiste manier uitoefenen met feedback uit de decentrale medezeggenschapsorganen binnen de adviesraad. De adviesraad heeft een klankbordfunctie. Tevens kunnen via de adviesraad onderwerpen vanuit de decentrale medezeggenschap worden aangedragen. Omgekeerd kan de CUR via de adviesraad de decentrale medezeggenschap bevragen op onderwerpen. De gehouden adviesraden in 2017 waren zeer zinvol te noemen en gaven ons als CUR goede input. Wel blijven we ernaar streven dat de opkomst op deze adviesraden in 2018 hoger zal liggen. De aanwezigheid van een afvaardiging vanuit alle decentrale medezeggenschapraden (ongeacht of dit een IKC-Raad, MR of OC betreft) op deze

adviesraden verbetert de medezeggenschap binnen UN1EK. De notulen van de CUR-vergadering zijn inzichtelijk via de website van UN1EK. Voor vragen of suggesties: mail cur@un1ek.nl


Vol ideeën en energie gaat de CUR een nieuw medezeggenschapsjaar in. Daarbij is input van de betrokkenen een welkome bron!